Board of Management

Directors and Corporate Auditors

Representative Director

of the Board

President,

Executive Officer, CEO

Yoshihiro Nakai 

Representative Director

of the Board

Vice Chairman, Executive Officer

Yosuke Horiuchi 

Representative Director

of the Board

Executive Vice President, Executive Officer

Satoshi Tanaka

Director of the Board

Senior Managing Officer

Toru Ishii 

Hiroshi Shinozaki

Directors of the Board

Yukiko Yoshimaru*1

Toshifumi Kitazawa*1

Yoshimi Nakajima*1

Keiko Takegawa*1

Shinichi Abe*1

*1 Indicates an outside director board member as provided in Article 2-15 of the Companies Act and registered as independent officer required by the Tokyo Stock Exchange

Standing Audit and Supervisory Board Member

Midori Ito

Takashi Ogino

Ryuichi Tsuruta*2

Audit and Supervisory Board Member

Takashi Kobayashi *2

Yoritomo Wada*2

*2 Indicates an outside audit & supervisory board member as provided in Article 2-16 of the Companies Act and registered as independent officer required by the Tokyo Stock Exchange

Executive Officers

President,

Executive  Officer, CEO

Yoshihiro Nakai 

Vice Chairman, Executive Officer

Yosuke Horiuchi 

Executive Vice President, Executive Officers

Satoshi Tanaka

Senior Managing Officers


Toru Ishii

Hiroshi Shinozaki

Haruhiko Toyoda 

Keizo Yoshimoto

Managing Officers

Kohei Hirota

Osamu Minagawa 

Kohei Joki 

Masaru Noma 

Takehisa Yanagi

Shinji Aoki 

Yoshinori Kimura 

Yasushi Omura  

Executive Officers

Kazunori Ito 

Yuji Yoshiyasu

Takumi Nukanobu

Yoshitaka Iwata  

Ken Miyakoshi

Takahiro Kondo 

Toru Tsuji 

Hiroaki Takahama

Naoki Tamori 

Yoshiyuki Kamiya

Hiroaki Yoshida

Norio Adachi

Yoichi Komatsu 

Toru Fujita

Masahiro Kikuchi

Atsushi Yoshida 

Miwa Yamada 

Toshiya Chikada 

Hidehiko Nakayama 

Kenji Okazawa 

Hirokazu Higashi 

Kenji Konishi

Operating Officers

Kenichi Kanazawa 

Ichiro Otaka 

Yuichi Ihara

Hirokazu Imaru

Junji Takeuchi 

Tomoaki Minobe

Hiroshi Asada 

Motomichi Shozu 

Hidekazu Haramoto

Kazuhito Miyajima 

Yuta Nakano

Yoshinori Sumitomo

Naoya Matsui

Hirokazu Kishimoto

Takahiro Kishi

Hideaki Yasunobu

Naoki Kawamura 

Hiroyuki Kitamura 

Yasuyo Sawabe

Naoko Yano

Koya Matsumura

Atsushi Nakata

Hideo Saito

Masahiro Tanaka

Yoshiyuki Ueno

Takanobu Haruki

Yasuyuki Tsukada

Fellow

Yumiko Kawasaki 

Junko Sato