Board of Management

Directors and Corporate Auditors

Representative Director

of the Board

President,

Executive Officer, CEO

Yoshihiro Nakai 

Representative Director

of the Board

Vice Chairman, Executive Officer

Yosuke Horiuchi 

Representative Director

of the Board

Executive Vice President, Executive Officer

Satoshi Tanaka

Director of the Board

Senior Managing Officer

Toru Ishii 

Hiroshi Shinozaki

Directors of the Board

Yukiko Yoshimaru*1

Toshifumi Kitazawa*1

Yoshimi Nakajima*1

Keiko Takegawa*1

Shinichi Abe*1

*1 Indicates an outside director board member as provided in Article 2-15 of the Companies Act and registered as independent officer required by the Tokyo Stock Exchange

Standing Audit and Supervisory Board Member

Midori Ito

Takashi Ogino

Ryuichi Tsuruta*2

Audit and Supervisory Board Member

Takashi Kobayashi *2

Yoritomo Wada*2

*2 Indicates an outside audit & supervisory board member as provided in Article 2-16 of the Companies Act and registered as independent officer required by the Tokyo Stock Exchange

Executive Officers

President,

Executive  Officer, CEO

Yoshihiro Nakai 

Vice Chairman, Executive Officer

Yosuke Horiuchi 

Executive Vice President, Executive Officers

Satoshi Tanaka

Senior Managing Officers


Toru Ishii

Hiroshi Shinozaki

Haruhiko Toyoda 

Keizo Yoshimoto

Masaru Noma 

Managing Officers

Kohei Hirota

Osamu Minagawa 

Kohei Joki 

Takehisa Yanagi

Shinji Aoki 

Yoshinori Kimura 

Yasushi Omura 

Takahiro Kondo

Toru Tsuji

Hiroaki Yoshida

Norio Adachi

Toru Fujita

Koya Matsumura

Executive Officers

Yuji Yoshiyasu

Takumi Nukanobu

Yoshitaka Iwata  

Ken Miyakoshi

Hiroaki Takahama

Naoki Tamori 

Yoshiyuki Kamiya

Naoya Matsui

Yoichi Komatsu 

Atsushi Yoshida 

Masahiro Kikuchi

Toshiya Chikada 

Miwa Yamada

Takahiro Kishi

Hideaki Yasunobu

Naoki Kawamura 

Hidehiko Nakayama

Hideaki Kono

Kenji Okazawa 

Kenji Konishi

Kazunori Itou

Operating Officers

Kenichi Kanazawa 

Tetsuya Takabatake

Kaoru Sasaki

Yuichi Ihara

Yasuyuki Tsukada

Motohiro Kikkawa

Kazuhiro Imaru

Junji Takeuchi 

Tomoaki Minobe

Hiroshi Asada 

Motomichi Shozu 

Hidekazu Haramoto

Kenichi Kumemoto

Kazuhito Miyajima 

Yuta Nakano

Kayo Kitada

Tsuguya Yakura

Hirokazu Kishimoto

Hiroyuki Kawabata

Yuki Isaka

Hiroyuki Kitamura 

Yasuyo Sawabe

Naoko Yano

Masayoshi Ota

Atsushi Nakata

Masashi Kotani

Hideo Saito

Yoshiyuki Ueno

Takanobu Haruki

Ichiro Ootaka

Eiichi Matsushita

Fellow

Yumiko Kawasaki 

Junko Sato

Munehiro Komoda