Board of Management

Directors and Corporate Auditors

Representative Director

of the Board

President,

Executive Officer, CEO

Yoshihiro Nakai 

Representative Director

of the Board

Vice Chairman, Executive Officer

Yosuke Horiuchi 

Representative Director

of the Board

Executive Vice President, Executive Officer

Satoshi Tanaka

Director of the Board

Senior Managing Officer

Toshiharu Miura 

Toru Ishii 

Directors of the Board

Yukiko Yoshimaru*1

Toshifumi Kitazawa*1

Yoshimi Nakajima*1

Keiko Takegawa*1

Shinichi Abe*1

*1 Indicates an outside director board member as provided in Article 2-15 of the Companies Act and registered as independent officer required by the Tokyo Stock Exchange

Standing Audit and Supervisory Board Member

Midori Ito

Takashi Ogino

Ryuichi Tsuruta*2

Audit and Supervisory Board Member

Takashi Kobayashi *2

Yoritomo Wada*2

*2 Indicates an outside audit & supervisory board member as provided in Article 2-16 of the Companies Act and registered as independent officer required by the Tokyo Stock Exchange

Executive Officers

President,

Executive  Officer, CEO

Yoshihiro Nakai 

Vice Chairman, Executive Officer

Yosuke Horiuchi 

Executive Vice President, Executive Officers

Satoshi Tanaka

Senior Managing Officers


Toshiharu Miura 

Toru Ishii 

Managing Officers

Kohei Hirota

Osamu Minagawa 

Haruhiko Toyoda 

Kohei Joki 

Keizo Yoshimoto 

Hiroshi Shinozaki 

Masaru Noma 

Takehisa Yanagi

Executive Officers

Takumi Nukanobu

Shinji Aoki 

Ken Miyakoshi 

Yoshinori Kimura 

Yoshitaka Iwata  

Yoshio Ichikawa 

Toru Tsuji 

Hiroaki Takahama

Naoki Tamori 

Yasushi Omura 

Yoshiyuki Kamiya 

Hiroaki Yoshida

Norio Adachi

Toru Fujita

Masahiro Kikuchi

Atsushi Yoshida 

Miwa Yamada 

Toshiya Chikada 

Miki Fujima 

Kazu Nakayama 

Yumiko Kawasaki 

Yoshinori Sumitomo 

Hirokazu Higashi 

Masato Kudoh  

Operating Officers

Yusuke Ryoki

Kazunori Ito 

Takashi Miyake 

Kenichi Kanazawa 

Yuji Yoshiyasu

Junji Takeuchi 

Tomoaki Minobe

Hiroshi Asada 

Motomichi Shozu 

Takahiro Kondo 

Akira Kogo 

Kazuhito Miyajima 

Naoya Matsui

Yoichi Komatsu 

Hiroyuki Kitamura 

Naoki Kawamura 

Yoshihiro Komura 

Hidehiko Nakayama 

Kenji Okazawa 

Hideo Saito 

Yoshiyuki Ueno